Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Všeobecné ustanovenia:

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov v priestoroch prevádzky:

„S farbami, work&shop, Družstevná 5/68, 831 04 Bratislava

ako aj v elektronickom obchode na webovom sídle (sfarbami.sk) podnikateľa:

SOLASIDO, s r.o., Pod Červenou studňou 637/22, 969 01  Banská Štiavnica, IČO: 47100231, DIČ: 2023744492, zapísaná v OR OS B. Bystrica, Oddiel Sro, vložka 23970/S (ďalej len predávajúci)

voči zákazníkom, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa (ďalej len zákazník), v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby ako „koncový užívateľ“ pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (§2 písm. a/ Zákona).

V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ“, ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa reklamačné podmienky riadia zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ“).

Tento reklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov (ďalej len “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

  1. Zodpovednosť za vady predávaného tovaru a záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods.1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods.2 OZ). Záručná doba je 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru (najmä redizajnovaný/povrchovo upravovaný nábytok) 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom (§ 620 OZ), pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Funkciu záručného listu spĺňa aj faktúra, pokladničný doklad, alebo dodací list.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 OZ).

V prípade podnikateľských subjektov, ktorý nakupujú za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, a ako takí sa identifikujú tým, že uvedú v objednávke svoje IČO, sa môže táto doba líšiť v závislostí od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu.

Redizajnovaný/povrchovo upravovaný nábytok sa považuje za použitý tovar v zmysle § 620 OZ. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Kupujúci je preto povinný si takýto tovar pred kúpou dôkladne prezrieť, aby sa ubezpečil, že daná úroveň kvality resp. opotrebenia je pre neho prijateľná. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci má pri preberaní zásielky skontrolovať tovar, ako aj kompletnosť a neporušenosť obalu. V prípade doručenia poštou / zásielkovou službou, ak je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku, ktoré po ich prevzatí:

  1. spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli poškodením živelnými udalosťami,
  2. vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
  3. vznikli ako dôsledok:

– svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených alebo kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,
– iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho alebo ak chyby boli spôsobené kupujúcim ich nesprávnym skladovaním, používaním alebo uložením (v rozpore s návodom) vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,

2. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

Práva zo zodpovednosti za chyby, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho a v jeho prevádzke, počas otváracích hodín na adrese prevádzky „S farbami, work&shop, Družstevná 5/68, 831 04  Bratislava, prípadne písomne poštou na horeuvedenej adrese sídla predávajúceho, emailom na adrese [email protected], alebo na telefónnom čísle 0903766376.

Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny, prípadne záručný list, ak bol vydaný. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§18 ods. 8 Zákona). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje. Vzor reklamačného protokolu je prílohou tohto reklamačného poriadku. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

3. Lehoty na vybavenie reklamácie

Kupujúci má právo, ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodol predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. Spôsob vybavenia reklamácie:

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za vec bezchybnú.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátiť peniaze). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby, alebo váčší počet vád, vec riadne užívať.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovuuplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

6. Záverečné ustanovenie

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2023

Príloha :

Reklamačný protokol

Kupujúci: 
Meno / Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
telefón:
e-mail:
Predávajúci:
Meno / Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
telefón:
e-mail:

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

 Dátum: Podpis kupujúceho:

Vyjadrenie Predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

 Dátum: Podpis predávajúceho:

Nákupný košík
Návrat hore