VEĽKÝ VÝPREDAJ farieb ANNIE SLOAN. ZĽAVA 15% -25% Pri nákupe nad 70€ je doprava zdarma.

Štatút súťaže s Farbami

Štatút spotrebiteľskej súťaže Sfarbami – Súťaž o vecné výhry – 500ml Fusion Mineral Paint, alebo 1000ml Annie Sloan Chalk Paint

Štatút spotrebiteľskej súťaže (ďalej len Štatút) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: SOLASIDO s.r.o.
Sídlo: Pod Červenou studňou 637/22 96901 Banská Štiavnica

IČO: 47100231

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri obchodný register odd.: Sro, vložka číslo: 23970/S, okresný súd Banská Bystrica


Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.10.2022 do 31.03.2023
Súťažné projekty môžete zasielať na emailovú adresu [email protected] do 31.03.2023.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby (ďalej ako „FO“) spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu staršie ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako “súťažiaci“ alebo „účastník súťaže”)

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje:

 1. Uskutočnenie nákupu tovaru od Organizátora v hodnote minimálne 50 Eur, a to buď na e-shope www.sfarbami.sk , alebo  v prevádzkach S farbami v Banskej Štiavnici (Pletiarska 11) a Bratislave (Družstevná 5).Každý zákazník, ktorý splní túto podmienku dostane súťažný lístok
 2. Zaslanie fotografií realizácie vlastného projektu redizajnu s použitím farieb značiek Annie Sloan a Fusion zakúpených u Organizátora. Účastník súťaže odfotí svoj projekt pred a po realizácii re-dizajnu a spolu s odfoteným vyplneným súťažným lístkom pošle emailom na adresu: [email protected]. Požaduje sa zaslať aspoň tri fotografie, ako aj stručný popis projektu, aké produkty a odtiene boli použité, meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo projekt do súťaže nezaradiť bez uvedenia dôvodu.

Účastník súťaže odoslaním svojho projektu udeľuje Organizátorovi právo zverejniť fotografie a popis projektu na stránkach www.sfarbami.sk a ich použitie (aj opakované) na prezentáciu na iných internetových kanáloch ako napr. Facebook alebo Instagram alebo inej webovej stránke Organizátora. Tento súhlas udeľuje Účastník súťaže na dobu neurčitú.

Výhra
Víťaz súťaže bude vyžrebovaný spomedzi prihlásených projektov každý mesiac – vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca z projektov prihlásených v predchádzajúcom mesiaci.

Vyžrebovaný víťaz získa cenu:

 1. 500 ml farby Fusion Mineral Paint, odtieň podľa vlastného výberu v hodnote 31,50, alebo
 2. 1000ml farby Annie Sloan Chalk Paint, odtieň podľa vlastného výberu v hodnote 33,50

Oboznámenie o výhre
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na webovej, facebookovej a instagramovej stránke Sfarbami. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom správou cez sociálne siete Sfarbami,   prípadne emailom.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou alebo poštou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje budú použité len na zabezpečenie doručenia výhry, nebudú ukladané do žiadnych informačných systémov Orgaznizátora a nebudú použité na žiadne iné účely. Na facebookovej a instagramovej stránke sfarbami bude zverejnené iba meno a priezvisko výhercu.

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR:

 1. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Môže tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected] v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže
 2. Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných osobných údajov.
 3. Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje.
 4. Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania.
 5. Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
 6. Získať osobné údaje od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a súčasne si uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.
 7. Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním prevádzkovateľa – Blažena Solovicová (email: [email protected]) osobne alebo poštou. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava,[email protected])

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom, porozumel mu a súhlasí s ním.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia tohto štatútu.

V Banskej Štiavnici, dňa 26.9.2022

Nákupný košík
Scroll to Top